Stichting MATellegen

Stichting MATellegen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (afgekort: MATellegen) is opgericht op 3 januari 2014 door de VVAO Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding www.vvao.nl. De oprichters hebben ervoor gekozen om de stichting de naam te geven van een van haar meest prominente VVAO-voorzitters, namelijk dr. Marie Anne Tellegen (zie verder onder ‘over Marie Anne Tellegen’).

Doelen

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van deelname van vrouwen aan hoger onderwijs en arbeidsmarkt;
  2. het opheffen van juridische en feitelijke belemmeringen voor vrouwen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf;
  3. het ter beschikking stellen van expertise aan vrouwen ter versterking van hun maatschappelijke positie; en
  4. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. Het doel van de stichting is ook gericht op vrouwen buiten Nederland. Bij het uitwerken van haar doel zal de stichting de uitgangspunten naleven van het Charter van de United Nations en haar doelen.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. Het houden van bijeenkomsten en het geven van steun, training en voorlichting;
  2. Het doen bestuderen van vraagstukken met betrekking tot het verbeteren van de positie van de vrouw;
  3. Het ter beschikking stellen van beurzen en projectgelden, alsmede het verlenen van bemiddeling bij de toekenning van door anderen ter beschikking gestelde beurzen in de meest ruime zin van het woord;
  4. Het behartigen van de belangen van de hoger opgeleide vrouw; en
  5. Al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting heeft haar statutaire zetel te Leiden.

Meer informatie over de activiteiten van de stichting vindt u in het beleidsplan.

beleidsplan 2022-2023