Carla Commijs Fonds

Rechtspersonen met hulpverleningsprojecten voor vrouwen konden tot april 2015 voor de laatste keer een aanvraag indienen.

Achtergrond

De VVAO (www.vvao.nl) te Utrecht heeft uit de nalatenschap van mevrouw Carla Commijs een erfenis ontvangen waarvoor een apart fonds gevormd is, namelijk het Carla Commijs Fonds. Dit fonds is ondergebracht bij de stichting MATellegen.

Mevrouw Carla Commijs heeft haar erfenis als volgt letterlijk beschreven:

‘Al hetgeen dat door mijn erfgenaam (de VVAO mc) wordt verkregen zal dienen te worden afgezonderd ter vorming van een fonds, ten doel hebbend de hulpverlening aan vrouwen. Tenminste een/tweede deel van het fonds zal moeten worden aangewend voor hulpverleningsprojecten voor vrouwen in de Derde Wereld. Beroep op het fonds kunnen slechts doen rechtspersonen, die zich daadwerkelijk met hulpverlening aan vrouwen occuperen, hiernaar onderzoek doen of publicaties hierover willen verzorgen.’

Doel

De VVAO heeft zich ten doel gesteld om de wensen van de erflater uit te voeren en heeft een fonds gevormd. Dit fonds is nu ondergebracht bij stichting MATellegen. De VVAO heeft bepaald dat:

  • de helft van het legaat ten goede zal komen aan internationale projecten en de andere helft aan projecten in Europa inclusief Nederland;
  • uitsluitend rechtspersonen met hulpverleningsprojecten voor vrouwen in aanmerking komen voor subsidie;
  • het begrip ‘hulpverlening’ breed ingevuld wordt en dat met name educatie, ontwikkeling en zelfredzaamheid van vrouwen zal worden benadrukt.

Procedure

Organisatie en besluitvorming

Als algemene richtlijn geldt dat per jaar maximaal vijf projecten gehonoreerd worden met als hoogste financieringsbedrag €10.000 per project. Hierop kunnen echter, mits goed onderbouwd door de beoordelingscommissie, uitzonderingen worden gemaakt. Het bestuur van de stichting MATellegen besluit welke projectaanvragen worden gehonoreerd.

Informatie en Communicatie

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Criteria

Een projectvoorstel dient aan de volgende criteria te voldoen:

  1. voldoet aan bovengenoemde doelstelling, namelijk is gericht op hulpverlening aan of verbetering van de positie van vrouwen;
  2. heldere projectdefinitie waaruit blijkt wat het doel is van het project, wie de doelgroep is, welke activiteiten zullen worden uitgevoerd en welk tijdpad daarbij wordt gevolgd;
  3. heldere resultaatdefinitie, namelijk een beschrijving van de meetbare resultaten van het project;
  4. goede financiële onderbouwing van het projectvoorstel, waarbij ook wordt aangegeven of en zo ja, welke andere financiers betrokken zijn;
  5. beschrijving van de betrokkenen (projectleiding en uitvoering) bij dit project en hun respectievelijke rol: welke zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de projectleider en andere medewerkers;
  6. beschrijving van de manier waarop de voortgang van het project wordt gemonitord en het project zal worden geëvalueerd;
  7. de rechtspersoon staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.